ALLVIKEN

BEHANDLING

IMG_0233.jpg
IMG_0235.jpg

BEHANDLING

På Allviken erbjuder vi varje ungdom primärbehandling utifrån sitt missbruks- och kriminalitetsproblematik för att de ska bli drogfria och fri från kriminella handlingar. Vi arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) samt 12-stegsmodellen. Vi vill under behandlingstiden ge ungdomarna insikter kring sitt missbruk/kriminella beteende och vilka konsekvenser detta gett samt kan komma tänkas ge om de inte gör en beteendeförändring. Syftet är att ge dem färdigheter att förstå sig själv samt redskap att hantera de bakomliggande känslorna/tankarna som många gånger är ”roten” till ett dåligt mående och som lett till ett missbruk/kriminalitet. Syftet är vidare att arbeta med deras självkänsla och självförtroende gällande att bygga en ny identitet utan missbruk och kriminalitet.


KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT)

Vi har ett generellt behandlingsupplägg, men samtidigt ett individuellt anpassat innehåll i de individuella uppgifterna och i de enskilda samtalen. Vi fokuserar på vad varje enskild klient anser att de själva har för behov, samtidigt som vi utifrån socialtjänstens uppdrag och våra egna observationer anpassar innehållet efter klientens uppvisade behovsområden.

Vi arbetar med KBT i form av:

• enskilda samtal

• behandlingsuppgifter med fokus på tankar, känslor och handlingar

• återfallsprevention och med s.k. stopp-kort.

• lektioner och föreläsningar som utgår från kognitiv beteendeterapi

Vi föreläser om och genomför situationsanalyser (SBK), förändringsstrategier, ”trigger-scheman”, ”sugsurfing”, ”för”- och nackdelar med droger och kriminalitet. Vi arbetar mycket med tanke/känsla/handling, de inskrivna får vara delaktiga och rita på tavlan tillsammans med behandlare för att beskriva olika situationer.


CRA

Personal arbetar med CRA i enskilda samtal med klienterna. De samtalar om vad som kan tänkas utlösa missbruksbeteenden, och går även in på sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna. Det handlar också om att stärka fungerande beteenden så som sociala områden samt psykisk hälsa. Man jobbar med tillfredshetskalor, delmål och mål för att klienten ska se resultat.

De huvudsakliga strategierna är självkontrollträning, problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning, särskilt ”tacka-nej-färdigheter”, och återfallsprevention.


ÅTERFALLSPREVENTION

Vi tillämpar Återfallsprevention (ÅP) i syfte att ge färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. Det kan handla om att öva att tacka nej till droger på ett effektivt sätt, hantera sug, kartlägga risksituationer, samt göra stop-kort som ungdomarna kan ha med sig då de åker på ledighet för att få en chans att stanna upp och inse vinsten med att inte ta ett återfall.


ADAD

Eftersom vi arbetar främst med unga vuxna använder vi ADAD som är den ungdomsanpassade versionen av ASI. Kartläggning enligt metoden sker för utökad delaktighet, underlag för behandling vid inskrivning samt även under senare delen av behandlingen vid uppföljning och utvärdering.

Vi har även utbildning inom Motiverande samtal (MI) samt använder oss av olika mätinstrument som BDI och GAI för att kunna mäta depression och ångest. När det gäller drog- och alkoholproblematik används AUDIT och DUDIT. För att bedöma motivation till förändring av sitt alkohol- och drogmissbruk använder vi SOCRATES 8A och SOCRATES 8D. När det gäller kriminalitet tillämpar vi vid behov kriminalitetsprogrammets uppföljningsverktyg PIKT.

Vi använder oss av ORS/SRS (som klienterna fyller i) som utvärdering av både behandlingen och av oss själva i de enskilda samtalen med klienterna.


12-STEGSBEHANDLING

Under primärbehandlingen genomgår klienterna de första tre stegen inom 12-stegsprogrammet.

Dessa steg handlar i korthet om att:

1) inse att man har ett problem,

2) förstå vad lösningen är, för att därefter

3) fatta ett långsiktigt beslut.

Under efterbehandlingen och i utslussningen stöttar vi den placerade att fortsätta arbeta i de resterande 4-12 stegen.

Programmet sker i form av:

• lektioner och föreläsningar om riskbruk, missbruk, beroende, sinnesförändrande droger, medberoende, familj, gemenskap, självskadebeteende, socialt nedbrytande beteende, kriminalitet m.m.

• egna uppgifter som kan vara individanpassade

• redovisningar

• gruppsittningar

• gruppövningar

• individuella samtal

• NA/AA-möten